İletişim

Muhteşem bir ad, muhteşem bir web sitesi demektir.
Mükemmel alan adını bulun.

Şirket Bilgileri

Hakkımızda Banka Hesap Bilgileri İnsan Kaynakları

İletişim Bilgileri

İletişim Domain Kayıt Sözleşmesi Hosting Kiralama Sözleşmesi Sunucu Kiralama Sözleşmesi

Teknik Destek

E-Posta Hesap Kurulumları .tr Domain İçin Gerekli Belgeler
Yardıma Mı İhtiyacınız Var ? Destek Ekibimize (+90) 262 270 00 15 den Ulaşabilirsininiz Şimdi Ara

Domain Tescili

İstediğiniz Alan Adını Şimdi Tescil Edin !

Olipso.Com Hosting Kiralama Sözleşmesi

ANLAŞMANIN TARAFLARI

1. Bu anlaşma, Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (bundan sonra Atak Teknoloji olarak anılacaktır) ile, Atak Teknoloji dan Web Bulundurma hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
2. Bu anlaşma Atak Teknoloji ile Müşteri arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilemez. Müşteri, Atak Teknoloji nun bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında olsun olmasın, üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunamaz. Müşteri bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz, satamaz.

VERİLECEK HİZMET

3. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak Atak Teknoloji, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. Müşteri, Atak Teknoloji nun sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

4. Verilecek hizmet şu bileşenlerden oluşmaktadır:

(a) Web Alanı: Atak Teknoloji’nin sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, Müşteri nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, Müşteri nin internet kullanıcılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, Müşteri nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, Müşteriye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: Atak Teknoloji tarafından, Müşteri nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. Atak Teknoloji, Müşteri nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, posta kutusu dolmadığı sürece Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak Müşteri den kaynaklanan veya Müşteri nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve Atak Teknoloji’nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.
VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

5. Atak Teknoloji tarafından, Müşteri ye verilecek hizmetler, Müşteri nin seçtiği pakete göre http://www.ataktekoloji.com adresinde belirtilen fiziksel sınırlamalara tabidir.
6. Müşteri nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda Atak Teknoloji ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

7. Atak Teknoloji, herhangi bir anda Müşteri ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının illegal amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun illegal olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, Müşteriye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, Atak Teknoloji, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. Müşterinin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, Atak Teknoloji hizmet vermeyi durdurabilir ve Müşteriden sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. Müşterinin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle Atak Teknoloji nun hizmeti durdurması halinde, Müşteri ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Sınırlamalar:

(a) Atak Teknoloji’nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi ( SPAM ),

(b) Atak Teknoloji’nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

(c) Atak Teknoloji’nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların gönderen kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile Atak Teknoloji tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. Gönderen kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

(d) Atak Teknoloji tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, Müşterinin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişilmesi veya okunması.

(e) Atak Teknoloji tarafından sağlanan hizmetlerin tamamının veya bir kısmının, üçüncü kişilere, bir yarar sağlama karşılığında olsun ya da olmasın, sunulması, kullandırılması veya yararlandırılması.

(f) Atak Teknoloji’nin n sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; shareware yazılımlar; mp3, mpeg, wav veya başka herhangi bir formatta ses ve video dosyaları sunması; chat veya haber gurubu (newsgroup) sayfaları açılması.


HİZMET BEDELİ

8. Müşteri, Atak Teknoloji’nin bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak Atak Teknoloji’nin ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.
9. Kurulum ücreti ve ilk ödeme Müşteri tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, Müşteri tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. Müşteri ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, Atak Teknoloji verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir.

GARANTİ

10. Atak Teknoloji, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

11. Atak Teknoloji, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını Müşteriye, hizmetin kesintiye uğradığı gün itibariyle iade etmeyi kabul eder.

12. Atak Teknoloji, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

13. Müşterinin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, Müşteri, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda Atak Teknoloji, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteriye iade etmeyi kabul eder.

14. Atak Teknoloji’nin Müşteriye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak Atak Teknoloji nun herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; Müşteri Atak Teknoloji’nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

VERİ AKIŞI

15. Atak Teknoloji’nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak Müşteri tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. Atak Teknoloji elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

16. Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren, Müşterinin seçeceği bir ödeme dönemi (bir dönem; bir ay, üç ay veya 12 ay olabilir) boyunca geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ

17. Atak Teknoloji, bu web bulundurma anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda Atak Teknoloji, anlaşmanın yeni şeklini, http://www.ataktekoloji.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra Müşteri, Atak Teknoloji’nin sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, Müşterinin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. Müşterinin yeni anlaşmayı kabul
etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve Atak Teknoloji, anlaşmanın kapsadığı dönemin kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteriye iade eder. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte Müşterinin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, Atak Teknoloji’nin anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti Müşteriye iade eder.

18. Aksi taraflarca sözleşme bitim tarihinden en az 15 gün önce e-mail yolu ile veya yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece, sözleşme, bitim tarihinde otomatikman bir dönem daha uzar.

19. Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

Copyright © Atak Domain Hosting Tüm Hakları Saklıdır.

 
Kurumsal
Hakkımızda Sunucu Bilgileri İnsan Kaynakları Banka Hesap Bilgileri